Upravit stránku
 • Techniky emoční svobody

  Techniky emoční svobody

  Techniky emoční svobody (angl. Emotional Freedom Techniques), neboli metoda EFT, má dvě hlavní části:

  • Mechanická část metody EFT spočívá v jemném poklepávání akupresurních bodů prsty, tzv. EFT bodů (viz obrázek), pod kterými vedou hlavní energetické dráhy, tzv. meridiány
  • Slovní část pak spočívá v hledání aspektů a možných příčin daného problému, a ve tvorbě a použití tzv. EFT připomínacích frází.
  EFT body

  Vzhledem k principu fungování metody a technice jejího provedení má metoda EFT velmi široké spektrum použití v oblasti rozvoje osobnosti člověkapřekonávání psychologických problémů a udržení dobré fyzické kondice. Díky EFT jsme schopni vidět věci reálně a takové, jaké skutečně jsou, podle toho k nim přistupovat a posuzovat je a adekvátně se pak rozhodovat.

  Historie metody EFT a její princip

  Metoda EFT patří do mladého alternativního oboru známého jako "energetická psychologie". U vzniku tohoto pojmu stál před 40 lety v Americe renomovaný psycholog Dr. Roger Callahan. Díky svému zájmu o Tradiční čínskou medicínu, a z důvodu frustrace, kterou zažíval s jednou svou klientkou, těžkou fobičkou, na jejíž fobii jakkoli neúčinkovaly klasické psychologické postupy, došel pomocí jednoduchého experimentu k významnému objevu, že "příčinou všech negativních emocí je porucha na energetickém systému člověka", tak jak ho zná, po tisíciletí využívá a pojmenovává Tradiční čínská medicína.

  Energetická psychologie není konvenční psychologií, tak jak ji používají kliničtí a jiní běžní psychologové, ani si její postupy nebo výsledky nijak nepřisvojuje a nenárokuje. Energetická psychologie vnímá člověka celostně, jako soubor myšlenek, emocí a energie, sídlící v lidském těle. Při práci s klientem se prakticky vždy používá mechanická stimulace (jemné poklepávání konečky prstů) vybraných akupresurních bodů na hlavě, hrudi a rukou, spojená s "nacítěním" se klienta na související negativní emoci či pocit s cílem překonat psychologický či jiný problém a napomoci tak rozvoji osobnosti jedince udržovat jeho zdraví a dobrou fyzickou i duševní kondici. 

  Vzhledem k tomu, že emoce jsou produktem nevědomé části mysli, je klient při konzultaci schopen nalézt a překonávat i podvědomé negativní životní programy a měnit je, což významně přispívá k jeho osobnímu rozvoji. Při poklepávání na akupresurní body dochází k ovlivnění toku energie v těle a následnému spontánnímu uvolnění tělesného projevu dané emoce (např. STRACH - tlak na hrudi, VZTEK - napětí v ramenou, LÍTOST - stažený krk apod.) a tím pádem i k neutralizaci negativní emoce jako takové. Při konzultaci je s klientem veden cílený rozhovor a de facto jsou mu dávány návody a pokyny, jak poruchu na energetickém systému objevit a překonat. Praxe ukazuje, že s negativními emocemi a myšlenkami souvisí i mnohé fyzické bolesti a problémy, hovoříme o tzv. psychosomatice. V praxi pak může po neutralizaci emocí spontánně docházet k zmírnění i vymizení takových problémů.

  Výsledkem výzkumu Dr. Callahana byl vznik metody TFT (Thought Field Therapy - česky terapie mezipólového myšlení). Výrazným zjednodušením technik TFT, které na základě vlastních experimentů a studií provedl Ing. Gary Craig, žák Callahana, vznikla zcela nová technika, známá jako metoda EFT neboli Techniky emoční svobody (angl. Emotional Freedom Techniques).

  Další úpravou metody EFT, kterou provedl  Robert Smith, NLP praktik z americké Oklahomy, vznikla technika nazvaná Faster EFT. Využívá v sobě více NLP techniky a prvky hypnózy. Praxe dokládá, že kombinace klasické metody EFT G. Craiga a Faster EFT R. Smitha je pro efektivní terapeutickou práci ideální.

  UPOZORNĚNÍ: používané metody patří mezi alternativní techniky a nenahrazují konvenční lékařskou, psychologickou nebo psychoterapeutickou péči!

 • EFT konzultace osobní

  Průběh konzultace

   

  Jak osobní EFT konzultace probíhá a jak dlouho trvá?

  Konzultace trvá zpravidla 60  90 minut. Klient  během ní, mimo jiné, hledá dle pokynů ve své mysli a vzpomínkách situace a události, při jejichž představě se na dané téma necítí příjemně. Když si je vybaví a "nacítí" se na ně, dochází k jemnému poklepávání prsty na stanovené akupresurní body, pod kterými se nacházejí důležité energetické dráhy v lidském těle, tzv. meridiány.

  Při poklepávání klient po EFT praktikovi opakuje krátké věty (tzv. EFT připomínací fráze), vystihující nepříjemný pocit (emoci nebo její tělesný projev), týkající se daného tématu, např. "tlak na hrudi, že mám mluvit před lidmi", "stažený krk, že se na mě dívají" apod. Pracuje se i s momentálními projevy problému nebo nepohody. Při konzultaci se nepoužívají akupunkturní jehly, ani jiné nástroje. Klient nemusí ležet, ani se svlékat. Nejsou nabízeny žádné léky nebo potravinové doplňky

  VIDEO - EFT konzultace na téma "strach z létání" (aviofobie)

  Za jak dlouho mohu očekávat změnu?

  Praxe ukazuje, že přibližně u 60% klientů již po prvním sezení dochází k výrazné změně k lepšímu. Při následujících se proces většinou dokončuje. Přibližně 80% běžných problémů (např. STRACHY, OBAVY a FOBIE, VZTAHOVÉ nebo PRACOVNÍ problémy, PROKRASTINACE atd.), bývají výrazně redukovány zpravidla během jedné až tří konzultací. Překonání  těžších problémů, spojených např. s CHRONICKÝMI NEMOCEMI, ZÁVISLOSTMI, DEPRESEMI a ÚZKOSTMI apod., trvá zpravidla déle. 

  Důležitá je v celém procesu zpětná vazba, kterou je nutné poskytnout zejména po první konzultaci, aby mohlo dojít ke zpracování všech aspektů daného problému. Pak zpravidla dochází ke změně k lepšímu s trvalým účinkem.

  Jak bude konzultace probíhat?

  V úvodu konzultace mě krátce seznámíte se svým problémem (nebo cílem) a dohodneme se na zadání, tj. jakého výsledku chcete dosáhnout. Poté spolu povedeme cílený rozhovor a při tom budeme jemným poťukáváním na akupresurní body pracovat s Vaším energetickým systémem až do cílené změny stavu.

  Budu muset užívat nějaké preparáty?

  Nikoliv. Dostanete však návod, a v rámci konzultace se naučíte, jak samostatně pracovat se svým problémem i v domácím prostředí kdykoli si to vyžádá situace až do doby, než bude proces ukončen a problém vyřešen nebo cíl dosažen. 

 • EFT konzultace na dálku

  EFT konzultace na dálku

  Jste z daleka nebo imobilní? Máte problém s přímým osobním kontaktem? Konzultaci Vám mohu poskytnout i prostřednictvím programu Skype, případně po TELEFONU v akutních situacích

  Jak konzultace na dálku přes Skype probíhá?

  Skype konzultace probíhá se zapnutou obrazovkou počítače, je nutné, abychom se viděli a slyšeli. Ťukat na EFT body budeme společně, tudíž přesně uvidíte, kam si ťukat a jak. Samotné ťukání se spolu naučíme během chvilky. Samozřejmě se dohodneme na tématu a pak budeme pracovat prakticky stejně, jako při osobní konzultaci. Budeme si povídat, společně tvořit tzv. EFT fráze, já budu ťukat na sebe, Vy to uvidíte a budete ťukat stejně jako já.

  Lze na dálku řešit jakékoli téma?

  Konzultace na dálku je vhodná při práci s běžnými tématy, jako jsou např. fobie a různé strachy, zlozvyky, alergie, zvyšování výkonnosti, prokrastinace apod. Pro překonávání problémů, spojených se složitějšími tématy, jako jsou např. úzkosti, deprese, traumata a PTSD, závislosti atd., je vhodnější osobní konzultace.

  Jak dlouho konzultace na dálku trvá přes Skype trvá?

  Skype konzultace trvá 60 minut nebo 90 minut.

  Jak dlouho trvá konzultace po TELEFONU a na jaké číslo a kdy lze volat?

  Do 30 minut celkového času. Lze volat na č. 605 519 943, ideálně v pracovní dny mezi 10. a 18.h. Neberu-li telefon, pracuji, později volám zpět.

  Jaké jsou ceny konzultací a jak probíhá platba?

  Cena Skype konzultace je 750 Kč nebo 950 Kč, cena konzultace přes telefon činí 450 Kč (tel. 605 519 943). Platba probíhá předem na účet 222 034 193/0600 MONETA Money Bank.

  Skype jméno:  david.bulva 

 • Regresní techniky

  Regresní techniky

  Energetická regrese © David Bulva (ER) - vlastní autorská technika, spojující vybrané prvky a postupy z regresní terapie, energetické psychologie a hypnózy. 

  Běžná délka jednoho sezení 1 až 2 hodiny. 

  Hlubinná abreaktivní psychoterapie (HAP) - autor Ing. Andrej Dragomirecký, prof. psychologie h.c. Baltické pedagogické akademie. Pomocí asociací (podobnosti) cíleně v paměti vyhledává minulá traumata na zvolené téma a opakovaným procházením (prožíváním) děje v představě dochází k tzv. abreakci neboli emočnímu uvolnění. HAP není vhodná pro emočně nevyrovnané jedince a lidi s psychiatrickou diagnózou, užívající tlumící léky, antipsychotika či antidepresiva.

  Běžná délka jednoho sezení 3 až 5 hodin. 

  UPOZORNĚNÍ: používané metody patří mezi alternativní techniky a nenahrazují konvenční lékařskou, psychologickou nebo psychoterapeutickou péči!

 • Zpětná vazba

  Důležitost zpětné vazby 

   

  Zpětná vazba a následné dokončení celého procesu práce s klientem, je pro konečný úspěch a dosažení klientova cíle (zadání) zcela zásadní. A to přesto, že klient pociťuje změnu k lepšímu již po prvním sezení, avšak i tehdy, nepocítí-li změnu žádnou.

  Pokud totiž nedojde ke zpracování všech aspektů zadání (problému), které se mnohdy v celé své "kráse" ukáží až po eliminaci akutních projevů, může se problém, dříve či později, skutečně vrátit. Pokud změna trvá, není však úplná nebo dostatečně výrazná, i zde je nutné dát zpětnou vazbu, aby bylo možno stanovit další postup, v práci pokračovat a dokončit ji. První konzultace bývá více poznávací, klient si osvojuje techniku, se kterou se pracuje. Překonávají se nejsilnější bloky a překážky, řeší se akutní projevy problému. Poté následuje časová prodleva 10 až 14 dní, během které vliv konzultace tzv. "dojíždí" a začínají se obvykle u klienta projevovat žádané změny. Ne vždy musí být razantní a viditelné, klient je někdy nemusí vůbec pozorovat. To, že k nim došlo, si často uvědomí právě až po konzultaci s EFT praktikem. 

  Při následném sezení se mimo jiné pracuje s tím, co nového se po prvním ukázalo. Jde se více do hloubky, hledají a zpracovávají se další aspekty tématu a proces se zpravidla dokončuje. Adekvátní výsledky lze očekávat poté, až je společná práce ukončena. Ne vždy se to stane po jednom čí dvou sezení, nebývá to však výjimkou. Efektivita EFT je velmi vysoká, pohybuje se mezi 80 až 90 procenty úspěšnosti. Praxe ukazuje, že až 60 procent klientů vnímá změnu již po první konzultaci. Pokud jsou zpracovány všechny aspekty problému, je účinek trvalý.

 • Ceník

  Ceník

   

  EFT konzultace osobní a Skype750 Kč/60 min., 950 Kč/90 min. (+ 100 Kč osobní konz. v Brně)

  EFT konzultace po telefonu akutní

  450 Kč

  Regresní techniky (ER, HAP)

  750 Kč/hod. - 550 Kč/další započatá hod. (ER), 600 Kč/h (HAP)

  Lektorská konzultace (pro absolventy kurzů)                                                  250 Kč

  Platba za konzultaci probíhá předem na účet č. 222 034 193/0600 nebo hotově na místě (bude upřesněno při objednání).

  Obchodní podmínky (storno podmínky platby za konzultaci, sankční ustanovení):

  Potvrzením termínu objednávky konzultace ze strany proveditele (konzultanta) je v souladu s příslušným ust. Nového občanského zákoníku uzavřena kupní smlouva v oblasti služeb, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, které se dokončeným objednáním  na konzultaci objednatel (klient) zavazuje plnit.

  V případě, že konzultace bude ze strany objednatele (klienta) zrušena z jakéhokoliv důvodu později, než 24 hodin přede dnem jejího termínu, nebo se na konzultaci objednatel (klient) z jakéhokoliv důvodu nedostaví, předem provedená úhrada za  konzultaci propadá nebo je objednatel (klient) povinen provést neprodleně za nevyužitou objednanou konzultaci dodatečnou platbu ve výši 750 Kč na účet č. 222 034 193/0600. V případě včasného oznámení neúčasti na konzultaci (dříve, než 24 hodin přede dnem jejího termínu), bude dopředná platba převedena na konzultaci následující. V případě, že bude sezení zrušeno ze strany proveditele (konzultanta), bude částka převedena na následující konzultaci nebo v plné výši vrácena objednateli (klientovi). Výše uvedené platí v případě, že bude objednateli (klientovi) nabídnut a potvrzen termín konzultace v době kratší, než 15. den ode dne potvrzení objednávky. Jinak platí, v souladu s příslušným ustanovením Nového občanského zákoníku, možnost od smlouvy odstoupit (řádně zrušit objednávku) ve lhůtě 14 dní od potvrzení objednávky bez sankcí. Je-li klientovi (objednateli) nabídnut a potvrzen termín později, než 14 dní od data objednávky, platí příslušné ustanovení Nového občanského zákoníku, ze kterého výše uvedená fakta sama vyplývají, včetně výše uvedeného sankčního ustanovení. 

Nahoru